Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8

Kɨndə kəm ndoo kɨ ra njé kaw-naa je

1Sol e mbo̰ dɨje tɨ kɨ ndɨgi kadɨ tɔli Etɨyən. Dɔ ndɔe tɨ kɨn kɨndə kəm ndoo kɨ bo ngay tḛḛ dɔ njé kaw-naa je tɨ kɨ Jorijaləm. Adɨ njé kadɨ-me je pətɨ sanəi-naa kɨ go lo je. Awi kɨ Jude tɨ je kɨ Samari tɨ je. NJé kaw kɨlə je wa par ə nayḭ-naa Jorijaləm tɨ. 2Dɨje kɨ njé ɓəl Luwə dɨbi Etɨyən, no̰i-e ngay. 3Nə Sol ɓa, ɔr njé kaw-naa je nja̰. Aw kɨ ta kəy ta kəy uwə dɨngəm je kɨ dəne je ɓukɨ-de dangay tɨ. 4NJé kɨ sanəi-naa ka kɨn awi kɨ lo lo ɨləi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ.

Pɨlɨpɨ me ɓe tɨ kɨ Samari

5E be ə, Pɨlɨpɨ kɨ aw me ɓe-bo tɨ kɨ Samari, ɨlə dɨje mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lə Kɨrɨsɨ. 6Kosɨ dɨje ba pətɨ, lokɨ oi ta je kɨ Pɨlɨpɨ əl je kɨ nḛ kɔjɨ je kɨ ra adɨ oi kɨ kəmde nɨngə, uri mbide kɨ dɔ ta tɨ lie. 7Tadɔ ndɨl je kɨ majal tḛḛi me njé mo̰y je tɨ ngay kɨ no̰ kɨ boy tade tɨ. Taa, dɨje kɨ rɔde oy kɨ njé mətɨ je ngay ɨngəi rɔ nga tɔ. 8Rɔnəl kɨ bo ngay to me ɓe-bo tɨ kɨn. 9Kəte taa kadɨ Pɨlɨpɨ re, dɨngəm madɨ kɨ tɔe nə Sɨmo̰ ɨsɨ me ɓe-bo tɨ kɨn no̰. E nje ra mbəli, adɨ ɔr ndɨl dɨje kɨ me ɓe tɨ kɨ Samari ngay. Ra rɔne kadɨ nḛ dəw madɨ kɨ ətɨ ɓəl ngay. 10Adɨ dɨje pətɨ: ḭ dɔ ngan je kɨ du tɨ, bɨtɨ kɨ dɔ dɨje kɨ tɔgɨ tɨ, angalde e kɨ dɔe tɨ. Əli əi nə dɨngəm kam aw kɨ tɔgɨ lə Luwə kɨ e tɔgɨ kɨ ətɨ ɓəl ngay. 11Angal dɨje e kɨ dɔe tɨ, tadɔ e mari nu ba ə ɨsɨ ɔr ndɨlde kɨ mbəli kɨ ra ləne. 12Nə lokɨ dɨje adi mede Pɨlɨpɨ kɨ ɨlə-de mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɔjɨ dɔ ko̰ɓe lə Luwə nɨm, kɨ Jəju Kɨrɨsɨ nɨm tɔ nɨngə, dɨngəm je kɨ dəne je adi Pɨlɨpɨ ra-de batəm. 13Sɨmo̰ wa kɨ dɔne ka adɨ mene tɔ. Lokɨ Pɨlɨpɨ rae batəm nɨngə, ɨyə̰ go Pɨlɨpɨ al. Lokɨ oo nḛ kɔjɨ je kɨ nḛ je kɨ ətɨ ɓəl ngay ka kɨn nɨngə, e wa təl re əte ɓəl ngay ɓəy.

Pɨyər əi kɨ Ja̰ me ɓe tɨ kɨ Samari

14Lokɨ njé kaw kɨlə je kɨ ɨsi Jorijaləm tɨ oi kadɨ dɨje kɨ Samari tɨ taai ta lə Luwə nɨngə, ɨləi Pɨyər əi kɨ Ja̰ kɨ rɔde tɨ. 15Lokɨ rəi tḛḛi Samari tɨ nɨngə, əli ta kɨ Luwə mba kadɨ njé kadɨ-me je ɨngəi NDɨl Luwə. 16Tadɔ NDɨl re dɔ dəw madɨ tɨ kare dande tɨ al ɓəy. E batəm par ə rai de me tɔ Ɓaɓe Jəju tɨ. 17E be ə, Pɨyər əi kɨ Ja̰ ɨndəi jide dɔde tɨ kadɨ ɨngəi NDɨl Luwə. 18Lokɨ Sɨmo̰ oo kadɨ e kɨ go rəbɨ lə ji kɨ kɨndə dɔ tɨ lə njé kaw kɨlə je ə NDɨl re-n dɔ njé kadɨ-me je tɨ nɨngə, adɨ Pɨyər əi kɨ Ja̰ la, 19ə əl-de ə nə: «Mi ka adi mi tɔgɨ kɨn tɔ kadɨ tə dəw kɨ m-a m-ɨndə jim dɔe tɨ ɓa, ɨngə NDɨl Luwə tɔ.» 20Ə Pɨyər əl-e ə nə: «Kadɨ la ləi kɨn tujɨ naa tɨ kɨ darɔi. Tadɔ ɨndə mei tɨ kadɨ a ndogi kadɨ-kare lə Luwə kɨ la. 21Nḛ kɨ ɓa tɔi, ə se nḛ kɨ sɔbɨ dɔi goto me nḛ tɨ kɨ j-a-n kam, tadɔ mei e dana no̰ Luwə tɨ al. 22Majɨ kadɨ ɨtɔr ndui dɔ majal tɨ ləi, ə əl ta kɨ Ɓaɓe adɨ re to ban ə, ɨyə̰ go kɔjɨ ta je kɨ mei tɨ kɨn kɔ. 23Tadɔ m-o kadɨ mei atɨ kanana, taa majal doləi dole tɔ.» 24NGa ə, Sɨmo̰ əl Pɨyər əi kɨ Ja̰ ə nə: «Kadɨ səi je wa əli ta kɨ Ɓaɓe mbata ləm, kadɨ nḛ madɨ kare me nḛ je tɨ kɨ əli tae kɨn tḛḛ dɔm tɨ al.» 25Lokɨ Pɨyər əi kɨ Ja̰ mai najɨ, ə ndoi ta lə Ɓaɓe tɔ nɨngə, təli kɨ Jorijaləm tɨ gogɨ. Ɨləi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ me ngan ɓe je tɨ kɨ Samari ngay kɨ go rəbɨ go rəbɨ.

Ta lə Pɨlɨpɨ əi kɨ kujɨ dɨngəm kɨ e dəw boy kɨ Etɨyopi tɨ

26NDɔ kare Malayka lə Ɓaɓe əl Pɨlɨpɨ ə nə: «Ḭ taa aw kɨ gɨn ɓe tɨ be, dɔ rəbɨ tɨ kɨ ḭ Jorijaləm aw kɨ Gaja tɨ, kɨ e rəbɨ kɨ dɨlə lo tɨ kɨn.» 27Pɨlɨpɨ ḭ taa kalangɨ aw nɨngə, ɨngə dɨngəm kare kɨ dɔnangɨ Etɨyopi, kɨ e kɨ boy, kɨ nje ngəm nḛ majɨ je lə ngar kɨ dəne kɨ Etɨyopi tɨ, kɨ tɔe nə Kandasɨ. Dɨngəm kɨn aw Jorijaləm tɨ ɔsɨ dɔne nangɨ no̰ Luwə tɨ ə ɨsɨ təl kɨ ɓe gogɨ. 28Ɨsɨ me pusɨ tɨ ləne, ɨsɨ tɨdə makɨtɨbɨ lə nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Ejay. 29Lo kɨn tɨ, NDɨl Luwə əl Pɨlɨpɨ ə nə: «Ɔtɨ aw ɓasi kɨ rɔ pusɨ tɨ kɨn.» 30Pɨlɨpɨ a̰y ngɔdɨ aw nɨngə, oo ndu dɨngəm kɨ Etɨyopi tɨ ka kɨn ɨsɨ tɨdə makɨtɨbɨ lə nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Ejay. Pɨlɨpɨ dəje ə nə: «Ɨgər me ta kɨ ɨsɨ tɨdə kɨn majɨ wa a?» 31Dɨngəm ka kɨn əl-e ə nə: «Re nje kɔr me kadɨ-m goto ə m-a m-gər mee ban ə?» Ɓa dəjɨ Pɨlɨpɨ ade al taa goe tɨ, ɨsɨ gəde tɨ me pusɨ tɨ. 32Ta kɨ ɨsɨ tɨdə ə to kɨn:

«Ɔri-e tə batɨ kɨ dəw ɨsɨ aw sie kadɨ tɔl-e be;

Tə ngon batɨ kɨ a tane mbə no̰ nje kɨjə bḭe tɨ be.

E be ə, tḛḛ-n tane al.

33Uləi rɔsɔl dɔe tɨ, gangi ta lie kɨ go rəbɨ kɨ dana al.

Na ə a ɔr gɨn kojɨ lie ə?

Tadɔ ɨndəi ngangɨ ndɔ kɨsɨ kɨ dɔ taa lie+

34Nɨngə, kujɨ dɨngəm un ta əl Pɨlɨpɨ ə nə: «M-dəji kadɨ əl-m adɨ m-o, na ə nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ ɨsɨ əl ta lie be ə? Ɨsɨ əl ta kɨ dɔ rɔne tɨ wa ə se ɨsɨ əl ta dɔ dəw madɨ tɨ kɨ rangɨ ə?» 35Lo kɨn tɨ nga ə, Pɨlɨpɨ ɨngə rəbɨ adɨ un ta tane tɨ, nɨngə kɨ rəbɨ lə makɨtɨbɨ lə nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Ejay kɨn, ɨle-n mbḛ Poy ta kɨ kɨ Majɨ lə Jəju. 36Lokɨ njɨyəi ɨsɨ awi nɨngə, tḛḛi ta man tɨ, ə kujɨ dɨngəm ka kɨn əl ə nə: «Man ə am, nga ri ə ɔgɨ kadɨ m-ra batəm ə?» 37[Pɨlɨpɨ əl-e ə nə: «Re adɨ mei Luwə təkɨ rɔjetɨ ə, nḛ kɨ ɔgi ra batəm goto.» Kujɨ dɨngəm ə nə: «M-adɨ mem təkɨ Jəju Kɨrɨsɨ e NGon Luwə.»] 38Lo kɨn tɨ, adɨ pusɨ a nangɨ, nɨngə əi kɨ Pɨlɨpɨ joo pu, uri me man tɨ adɨ Pɨlɨpɨ rae batəm. 39Lokɨ tḛḛi me man tɨ kɨ taga nɨngə, NDɨl Ɓaɓe un Pɨlɨpɨ aw sie adɨ kujɨ dɨngəm oo-e al. Nə e ɨlə rəbɨ ləne kɨ rɔnəl aw. 40Pɨlɨpɨ aw tḛḛ me ɓe tɨ kɨ Ajotɨ, ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ me ɓe-bo je tɨ pətɨ kɨ tḛḛ tɨ, bɨtɨ tḛḛ-n Səjare tɨ.