Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:10

10Adɨ dɨje pətɨ: ḭ dɔ ngan je kɨ du tɨ, bɨtɨ kɨ dɔ dɨje kɨ tɔgɨ tɨ, angalde e kɨ dɔe tɨ. Əli əi nə dɨngəm kam aw kɨ tɔgɨ lə Luwə kɨ e tɔgɨ kɨ ətɨ ɓəl ngay.