Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:12

12Nə lokɨ dɨje adi mede Pɨlɨpɨ kɨ ɨlə-de mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɔjɨ dɔ ko̰ɓe lə Luwə nɨm, kɨ Jəju Kɨrɨsɨ nɨm tɔ nɨngə, dɨngəm je kɨ dəne je adi Pɨlɨpɨ ra-de batəm.