Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:13

13Sɨmo̰ wa kɨ dɔne ka adɨ mene tɔ. Lokɨ Pɨlɨpɨ rae batəm nɨngə, ɨyə̰ go Pɨlɨpɨ al. Lokɨ oo nḛ kɔjɨ je kɨ nḛ je kɨ ətɨ ɓəl ngay ka kɨn nɨngə, e wa təl re əte ɓəl ngay ɓəy.