Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:14

Pɨyər əi kɨ Ja̰ me ɓe tɨ kɨ Samari

14Lokɨ njé kaw kɨlə je kɨ ɨsi Jorijaləm tɨ oi kadɨ dɨje kɨ Samari tɨ taai ta lə Luwə nɨngə, ɨləi Pɨyər əi kɨ Ja̰ kɨ rɔde tɨ.