Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:18

18Lokɨ Sɨmo̰ oo kadɨ e kɨ go rəbɨ lə ji kɨ kɨndə dɔ tɨ lə njé kaw kɨlə je ə NDɨl re-n dɔ njé kadɨ-me je tɨ nɨngə, adɨ Pɨyər əi kɨ Ja̰ la,