Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:24

24NGa ə, Sɨmo̰ əl Pɨyər əi kɨ Ja̰ ə nə: «Kadɨ səi je wa əli ta kɨ Ɓaɓe mbata ləm, kadɨ nḛ madɨ kare me nḛ je tɨ kɨ əli tae kɨn tḛḛ dɔm tɨ al.»