Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:25

25Lokɨ Pɨyər əi kɨ Ja̰ mai najɨ, ə ndoi ta lə Ɓaɓe tɔ nɨngə, təli kɨ Jorijaləm tɨ gogɨ. Ɨləi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ me ngan ɓe je tɨ kɨ Samari ngay kɨ go rəbɨ go rəbɨ.