Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:26

Ta lə Pɨlɨpɨ əi kɨ kujɨ dɨngəm kɨ e dəw boy kɨ Etɨyopi tɨ

26NDɔ kare Malayka lə Ɓaɓe əl Pɨlɨpɨ ə nə: «Ḭ taa aw kɨ gɨn ɓe tɨ be, dɔ rəbɨ tɨ kɨ ḭ Jorijaləm aw kɨ Gaja tɨ, kɨ e rəbɨ kɨ dɨlə lo tɨ kɨn.»