Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:27

27Pɨlɨpɨ ḭ taa kalangɨ aw nɨngə, ɨngə dɨngəm kare kɨ dɔnangɨ Etɨyopi, kɨ e kɨ boy, kɨ nje ngəm nḛ majɨ je lə ngar kɨ dəne kɨ Etɨyopi tɨ, kɨ tɔe nə Kandasɨ. Dɨngəm kɨn aw Jorijaləm tɨ ɔsɨ dɔne nangɨ no̰ Luwə tɨ ə ɨsɨ təl kɨ ɓe gogɨ.