Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:30

30Pɨlɨpɨ a̰y ngɔdɨ aw nɨngə, oo ndu dɨngəm kɨ Etɨyopi tɨ ka kɨn ɨsɨ tɨdə makɨtɨbɨ lə nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Ejay. Pɨlɨpɨ dəje ə nə: «Ɨgər me ta kɨ ɨsɨ tɨdə kɨn majɨ wa a?»