Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:31

31Dɨngəm ka kɨn əl-e ə nə: «Re nje kɔr me kadɨ-m goto ə m-a m-gər mee ban ə?» Ɓa dəjɨ Pɨlɨpɨ ade al taa goe tɨ, ɨsɨ gəde tɨ me pusɨ tɨ.