Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:32

32Ta kɨ ɨsɨ tɨdə ə to kɨn:

«Ɔri-e tə batɨ kɨ dəw ɨsɨ aw sie kadɨ tɔl-e be;

Tə ngon batɨ kɨ a tane mbə no̰ nje kɨjə bḭe tɨ be.

E be ə, tḛḛ-n tane al.