Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:33

33Uləi rɔsɔl dɔe tɨ, gangi ta lie kɨ go rəbɨ kɨ dana al.

Na ə a ɔr gɨn kojɨ lie ə?

Tadɔ ɨndəi ngangɨ ndɔ kɨsɨ kɨ dɔ taa lie .»