Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:34

34Nɨngə, kujɨ dɨngəm un ta əl Pɨlɨpɨ ə nə: «M-dəji kadɨ əl-m adɨ m-o, na ə nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ ɨsɨ əl ta lie be ə? Ɨsɨ əl ta kɨ dɔ rɔne tɨ wa ə se ɨsɨ əl ta dɔ dəw madɨ tɨ kɨ rangɨ ə?»