Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:35

35Lo kɨn tɨ nga ə, Pɨlɨpɨ ɨngə rəbɨ adɨ un ta tane tɨ, nɨngə kɨ rəbɨ lə makɨtɨbɨ lə nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Ejay kɨn, ɨle-n mbḛ Poy ta kɨ kɨ Majɨ lə Jəju.