Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:37

37[Pɨlɨpɨ əl-e ə nə: «Re adɨ mei Luwə təkɨ rɔjetɨ ə, nḛ kɨ ɔgi ra batəm goto.» Kujɨ dɨngəm ə nə: «M-adɨ mem təkɨ Jəju Kɨrɨsɨ e NGon Luwə.»]