Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:39

39Lokɨ tḛḛi me man tɨ kɨ taga nɨngə, NDɨl Ɓaɓe un Pɨlɨpɨ aw sie adɨ kujɨ dɨngəm oo-e al. Nə e ɨlə rəbɨ ləne kɨ rɔnəl aw.