Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:9

9Kəte taa kadɨ Pɨlɨpɨ re, dɨngəm madɨ kɨ tɔe nə Sɨmo̰ ɨsɨ me ɓe-bo tɨ kɨn no̰. E nje ra mbəli, adɨ ɔr ndɨl dɨje kɨ me ɓe tɨ kɨ Samari ngay. Ra rɔne kadɨ nḛ dəw madɨ kɨ ətɨ ɓəl ngay.