Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9

Sol adɨ mene Ɓaɓe Jəju

(Knjk 22.6-16; 26.12-18)

1Dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, gɨr ta kɨ dɔ kadɨ ko̰ njé ndo je tɨ lə Ɓaɓe kɨ dɔ tɔl-de tɨ to dɔ Sol tɨ ɓəy. 2Be ə, aw rɔ kɨ boy tɨ lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, dəje makɨtɨbɨ mba kadɨ n-aw-n lo kaw-naa je tɨ lə Jɨpɨ je kɨ me ɓe tɨ kɨ Damasɨ, kadɨ re n-ɨngə dɨngəm je kɨ dəne je kɨ njé ndole go nḛ ndo kɨ sɨgɨ kɨn ə n-dɔɔ-de n-re səde Jorijaləm tɨ.

3Lokɨ Pol e dɔ rəbɨ tɨ, ɨndə dɔ ɓe kɨ Damasɨ ɓasi nɨngə, kunjɨ madɨ tḛḛ patɨ, ḭ kɨ dɔra̰ tɨ, unjɨ gə dɔe. 4Tḛḛ osɨ nangɨ nɨngə, oo dɔ ndu ta madɨ əl-e ə nə: «Sol, Sol, mbata ri ə ɨsɨ adɨ-m ko̰ be ə?» 5Sol dəje ə nə: «Ḭ na ə Ɓaɓe?» Nɨngə, Ɓaɓe əl-e ə nə: «E mi Jəju kɨ ɨsɨ adɨ-m ko̰.» 6Ḭ taa aw me ɓe-bo tɨ ə, a əli ni nḛ kɨ kadɨ a ɨra. 7NJé kɨ ɨsɨ awi kɨ Pol təli ai lo ka tɨ. Ɓəl tɔl-de adɨ lo kadɨ əli ta goto. Oi dɔ ndu ta, nə oi dəw madɨ al. 8Sol ḭ taa, tḛḛ kəmne majɨ, nə oo lo al, adɨ made je uwəi jie, ndɔri-e tə ndɔr, ə awi sie Damasɨ. 9Ɨsɨ loe tɨ no̰o̰ ndɔ mɨtə kɨ kanjɨ kadɨ oo lo. Uso nḛ al nɨm, a̰y man al nɨm tɔ. 10Nɨngə nje ndo lə Jəju kare ɨsɨ Damasɨ tɨ no̰o̰, tɔe nə Ananɨyasɨ. Ɓaɓe ɓar-e me ne koo me ndɨl tɨ ə nə: «Ananɨyasɨ», nɨngə Ananɨyasɨ ndɨgɨ ə nə: «Mi ne Ɓaɓe.» 11Ɓaɓe təl un ta əl-e ə nə: «Aw un rəbɨ kɨ ɓari-e rəbɨ kɨ ko̰ tɨ, ə ɨdəjɨ me kəy tɨ lə Judasɨ, dəw kɨ tɔe nə Sol kɨ Tarsɨ tɨ, ɨsɨ no̰ ɨsɨ əl ta kɨ Luwə. 12OO dəw madɨ kɨ tɔe nə Ananɨyasɨ me nḛ koo me ndɨl tɨ, ur kəy goe tɨ nɨngə, ɨndə jine dɔe tɨ kade oo lo gogɨ.» 13Ə Ananɨyasɨ əl ə nə: «Ɓaɓe, m-o ta lə dəw kɨn ta dɨje tɨ ngay, ɔjɨ dɔ ko̰ je pətɨ kɨ adɨ dɨje ləi kɨ me ɓe tɨ kɨ Jorijaləm. 14Nɨngə, kɨ nḛ kɨn, re kɨ tɔgɨ kɨ ɨngə rɔ kɨ boy je tɨ lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ kare je, kadɨ uwə dɨje kɨ ɨsɨ əli səi ta, dɔɔ-de.» 15Nə Ɓaɓe əl-e ə nə: «Aw, tadɔ dɨngəm kɨn e nḛ ra kɨlə kɨ m-kɔte kadɨ əl ta ləm no̰ gɨn dɨje tɨ kɨ dunɨya̰ tɨ, kɨ no̰ ngar je tɨ, kɨ no̰ Isɨrayəl je tɨ. 16Mi wa m-a m-ɔje ko̰ je pətɨ kɨ a tḛḛ dɔe tɨ kɨ mbata ləm.» 17Ananɨyasɨ aw, ur kəy ɨndə jine dɔe tɨ, nɨngə əl-e ə nə: «NGokom Sol, e Ɓaɓe ə ɨlə-m, e Jəju ka kɨ tḛḛ ɨngəi dɔ rəbɨ tɨ kɨ ɨsɨ re-n ka kɨn ə ɨlə-m kadɨ m-adi o lo. Nɨngə kadɨ NDɨl Luwə rɔsi tɔ.» 18Ta naa tɨ no̰o̰, nḛ je kɨ toi tə ngɔy kanjɨ je be tḛḛi kəm Pol tɨ tosi, adɨ təl oo lo gogɨ, nɨngə ḭ taa adɨ rai-e batəm. 19Go tɨ, uso nḛ ɓa, təl ɨngə tɔgɨ nḛ gogɨ. Sol təl ɨsɨ kɨ njé ndo je lə Jəju kɨ me ɓe tɨ kɨ Damasɨ ngan ndɔ je jɔ ɓəy.

Sol ndo ta lə Luwə Damasɨ tɨ

20Ta naa tɨ no̰o̰, Sol aw ɨlə mbḛ me kəy kaw-naa je tɨ lə Jɨpɨ je ə nə: «Jəju e NGon Luwə.» 21Dɨje pətɨ kɨ oi dɔ ta kɨn ta Sol tɨ, ndɔjɨ-de ngay adɨ əli əi nə: «E kam al ə e nje kadɨ ko̰ dɨje kɨ Jorijaləm tɨ kɨ njé ɓa tɔ kɨn a? Re nḛ a un gɨrə mba kadɨ uwə-de, dɔde aw səde rɔ kɨ boy je tɨ lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je al bɨtɨ a?» 22Nə Sol uwə rɔne nga̰ adɨ kəme e kəte me kadɨ-me tɨ lie. Jɨpɨ je kɨ Damasɨ tɨ gəri lo ta kɨ kadɨ əli-e al, lokɨ tɔjɨ-de kadɨ Jəju e Kɨrɨsɨ.

23Ra ndɔ je go tɨ ɓa, Jɨpɨ je ɔji-naa ta mba kadɨ n-tɔli-e 24Nə ta kɔjɨ ləde tḛḛ mbi Sol tɨ. NGəmi ta rəbɨ kada je kondɔ je mba kadɨ n-tɔli-e. 25Be ə, me kondɔ tɨ madɨ, njé ndo je lə Sol, uni-e me kare tɨ, tui-e adɨ osɨ gɨdɨ ndogɨ bɔr tɨ.

Sol me ɓe tɨ kɨ Jorijaləm

26Go tɨ, Sol aw tḛḛ me ɓe tɨ kɨ Jorijaləm ɓa, sangɨ kadɨ n-ɨndə rɔne naa tɨ kɨ njé ndo je, nə pətɨ ɓəli-e, tadɔ dəw kɨ taa mee kadɨ e nje ndo kɨ rɔjetɨ goto. 27Be ə, Barnabasɨ un-e me jine tɨ, aw sie rɔ njé kaw kɨlə je tɨ, ɔr-de go kɨngə kɨ Jəju ɨngə Sol dɔ rəbɨ tɨ, kɨ koo kɨ oo Jəju əl-e ta, kɨ ta kɨ əl kɨ taga wangɨ Damasɨ tɨ me tɔ Jəju tɨ. 28Dɔ gangɨ loe tɨ no̰o̰, Sol aw səde je, təl səde je naa tɨ me ɓe tɨ kɨ Jorijaləm. Əl ta kɨ kadɨ-me me tɔ Ɓaɓe tɨ. 29Əl ta kɨ Jɨpɨ je kɨ njé kəl ta Gɨrəkɨ, naji-naa səde ta tɨ. Nə sangi rəbɨ kadɨ n-tɔli-e. 30Lokɨ ngako̰je je ooi tae nɨngə, ɔri-e awi sie Səjare tɨ. Nɨngə adi-e aw me ɓe tɨ kɨ Tarsɨ.

31NJé kaw-naa je pətɨ kɨ dɔnangɨ Jude tɨ kɨ tae ba, kɨ dɔnangɨ Galile tɨ, kɨ dɔnangɨ Samari tɨ, ɨsi kɨ Lapɨya. Ɨngəi tɔgɨ, njɨyəi me ɓəl Ɓaɓe tɨ, taa kɔrde ḭ kɨ dɔ tɨ dɔ tɨ kɨ ta kul tɔgɨ lə NDɨl Luwə tɔ.

Pɨyər ajɨ Əne

32Təkɨ Pɨyər a njɨyə-n kɨ lo je pətɨ oo-n dɨje lə Luwə, ndɔ kare aw tḛḛ rɔ nje tɨ kɨ me ɓe tɨ kɨ Lɨda. 33Lo kɨn tɨ, ɨngə dɨngəm kare kɨ tɔe nə Əne, kɨ to dɔ tɨrə mo̰y tɨ ra ɓal jijoo. Tadɔ rɔe oy. 34Pɨyər əl-e ə nə: «Əne, Jəju Kɨrɨsɨ adi rɔ nga, ḭ taa, ɨkaw nḛ toi.» Nɨngə Əne ḭ taa ta naa tɨ no̰o̰. 35Dɨje pətɨ kɨ me ɓe tɨ kɨ Lɨda kɨ Saro̰ ooi-e, ɓa adi mede Ɓaɓe.

Pɨyər ndəl Dorkasɨ lo koy tɨ

36Dəne madɨ e dan njé ndo je tɨ kɨ me ɓe-bo tɨ kɨ Jope no̰, tɔe nə Tabɨta. Tɔ kɨn kɨ ta Gɨrəkɨ nə Dorkasɨ. E dəne kɨ njé ra kɨlə je kɨ majɨ majɨ ngay, taa e nje ra kɨ njé ndoo je kɨ nḛ kɨ me jine tɨ tɔ. 37Mo̰y ra-e dɔ kagɨ loe tɨ kɨn adɨ oy. Lokɨ ndogi-e man nɨngə, awi ɨləi-e me kəy tɨ kɨ kare taa. 38Ɓe kɨ Lɨda e ɓasi kɨ Jope. Be ə, lokɨ njé ndo je oi kadɨ Pɨyər e me ɓe tɨ kɨ Lɨda no̰ nɨngə, ɨləi dɨngəm je joo rɔe tɨ kadɨ re kalangɨ ɨngə-de. 39Pɨyər ḭ taa aw səde. Lokɨ re tḛḛ rɔde tɨ nɨngə, ɔri-e awi sie me kəy tɨ kɨ taa. NJé ngaw koy je pətɨ ɨləi-naa gəri dɔe kɨ no̰, nɨngə tɔji kɨbɨ je kɨ dangɨ dangɨ kɨ kojɨ ta naa tɨ kɨ Dorkasɨ ojɨ dɔ kagɨ lo tɨ kɨ ɨsɨ-n səde kɨ dɔne taa ɓəy. 40Pɨyər adɨ dɨje pətɨ tḛḛi taga, ɓa ɔsɨ məkəsɨne nangɨ əl ta kɨ Luwə, nɨngə tu rɔne kɨ rɔ nɨn tɨ əl ə nə: «Tabɨta ḭ taa.» Lokɨ tḛḛ kəmne oo Pɨyər nɨngə, ndu rɔne, ḭ ɨsɨ taa. 41Pɨyər ulə jine un-e-n kɨ taa, ɓa, ɓa dɨje lə Luwə kɨ njé ngaw koy je, ɔjɨ-de Tabɨta kɨ dɔe taa. 42Poy nḛ kɨn sane kɨ dɔnangɨ kɨ Jope ba pətɨ, adɨ dɨje ngay adi mede Ɓaɓe. 43Pɨyər ra ndɔ asɨ tatɨ me ɓe tɨ kɨ Jope, me kəy tɨ lə nje kɔr gɨdɨ ngɨrə kɨ tɔe nə Sɨmo̰.