Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:1

Sol adɨ mene Ɓaɓe Jəju

(Knjk 22.6-16; 26.12-18)

1Dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, gɨr ta kɨ dɔ kadɨ ko̰ njé ndo je tɨ lə Ɓaɓe kɨ dɔ tɔl-de tɨ to dɔ Sol tɨ ɓəy.