Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:10

10Nɨngə nje ndo lə Jəju kare ɨsɨ Damasɨ tɨ no̰o̰, tɔe nə Ananɨyasɨ. Ɓaɓe ɓar-e me ne koo me ndɨl tɨ ə nə: «Ananɨyasɨ», nɨngə Ananɨyasɨ ndɨgɨ ə nə: «Mi ne Ɓaɓe.»