Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:11

11Ɓaɓe təl un ta əl-e ə nə: «Aw un rəbɨ kɨ ɓari-e rəbɨ kɨ ko̰ tɨ, ə ɨdəjɨ me kəy tɨ lə Judasɨ, dəw kɨ tɔe nə Sol kɨ Tarsɨ tɨ, ɨsɨ no̰ ɨsɨ əl ta kɨ Luwə.