Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:13

13Ə Ananɨyasɨ əl ə nə: «Ɓaɓe, m-o ta lə dəw kɨn ta dɨje tɨ ngay, ɔjɨ dɔ ko̰ je pətɨ kɨ adɨ dɨje ləi kɨ me ɓe tɨ kɨ Jorijaləm.