Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:14

14Nɨngə, kɨ nḛ kɨn, re kɨ tɔgɨ kɨ ɨngə rɔ kɨ boy je tɨ lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ kare je, kadɨ uwə dɨje kɨ ɨsɨ əli səi ta, dɔɔ-de.»