Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:15

15Nə Ɓaɓe əl-e ə nə: «Aw, tadɔ dɨngəm kɨn e nḛ ra kɨlə kɨ m-kɔte kadɨ əl ta ləm no̰ gɨn dɨje tɨ kɨ dunɨya̰ tɨ, kɨ no̰ ngar je tɨ, kɨ no̰ Isɨrayəl je tɨ.