Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:17

17Ananɨyasɨ aw, ur kəy ɨndə jine dɔe tɨ, nɨngə əl-e ə nə: «NGokom Sol, e Ɓaɓe ə ɨlə-m, e Jəju ka kɨ tḛḛ ɨngəi dɔ rəbɨ tɨ kɨ ɨsɨ re-n ka kɨn ə ɨlə-m kadɨ m-adi o lo. Nɨngə kadɨ NDɨl Luwə rɔsi tɔ.»