Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:18

18Ta naa tɨ no̰o̰, nḛ je kɨ toi tə ngɔy kanjɨ je be tḛḛi kəm Pol tɨ tosi, adɨ təl oo lo gogɨ, nɨngə ḭ taa adɨ rai-e batəm.