Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:19

19Go tɨ, uso nḛ ɓa, təl ɨngə tɔgɨ nḛ gogɨ. Sol təl ɨsɨ kɨ njé ndo je lə Jəju kɨ me ɓe tɨ kɨ Damasɨ ngan ndɔ je jɔ ɓəy.