Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:2

2Be ə, aw rɔ kɨ boy tɨ lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, dəje makɨtɨbɨ mba kadɨ n-aw-n lo kaw-naa je tɨ lə Jɨpɨ je kɨ me ɓe tɨ kɨ Damasɨ, kadɨ re n-ɨngə dɨngəm je kɨ dəne je kɨ njé ndole go nḛ ndo kɨ sɨgɨ kɨn ə n-dɔɔ-de n-re səde Jorijaləm tɨ.