Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:21

21Dɨje pətɨ kɨ oi dɔ ta kɨn ta Sol tɨ, ndɔjɨ-de ngay adɨ əli əi nə: «E kam al ə e nje kadɨ ko̰ dɨje kɨ Jorijaləm tɨ kɨ njé ɓa tɔ kɨn a? Re nḛ a un gɨrə mba kadɨ uwə-de, dɔde aw səde rɔ kɨ boy je tɨ lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je al bɨtɨ a?»