Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:27

27Be ə, Barnabasɨ un-e me jine tɨ, aw sie rɔ njé kaw kɨlə je tɨ, ɔr-de go kɨngə kɨ Jəju ɨngə Sol dɔ rəbɨ tɨ, kɨ koo kɨ oo Jəju əl-e ta, kɨ ta kɨ əl kɨ taga wangɨ Damasɨ tɨ me tɔ Jəju tɨ.