Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:31

31NJé kaw-naa je pətɨ kɨ dɔnangɨ Jude tɨ kɨ tae ba, kɨ dɔnangɨ Galile tɨ, kɨ dɔnangɨ Samari tɨ, ɨsi kɨ Lapɨya. Ɨngəi tɔgɨ, njɨyəi me ɓəl Ɓaɓe tɨ, taa kɔrde ḭ kɨ dɔ tɨ dɔ tɨ kɨ ta kul tɔgɨ lə NDɨl Luwə tɔ.