Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:32

Pɨyər ajɨ Əne

32Təkɨ Pɨyər a njɨyə-n kɨ lo je pətɨ oo-n dɨje lə Luwə, ndɔ kare aw tḛḛ rɔ nje tɨ kɨ me ɓe tɨ kɨ Lɨda.