Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:36

Pɨyər ndəl Dorkasɨ lo koy tɨ

36Dəne madɨ e dan njé ndo je tɨ kɨ me ɓe-bo tɨ kɨ Jope no̰, tɔe nə Tabɨta. Tɔ kɨn kɨ ta Gɨrəkɨ nə Dorkasɨ. E dəne kɨ njé ra kɨlə je kɨ majɨ majɨ ngay, taa e nje ra kɨ njé ndoo je kɨ nḛ kɨ me jine tɨ tɔ.