Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:38

38Ɓe kɨ Lɨda e ɓasi kɨ Jope. Be ə, lokɨ njé ndo je oi kadɨ Pɨyər e me ɓe tɨ kɨ Lɨda no̰ nɨngə, ɨləi dɨngəm je joo rɔe tɨ kadɨ re kalangɨ ɨngə-de.