Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:39

39Pɨyər ḭ taa aw səde. Lokɨ re tḛḛ rɔde tɨ nɨngə, ɔri-e awi sie me kəy tɨ kɨ taa. NJé ngaw koy je pətɨ ɨləi-naa gəri dɔe kɨ no̰, nɨngə tɔji kɨbɨ je kɨ dangɨ dangɨ kɨ kojɨ ta naa tɨ kɨ Dorkasɨ ojɨ dɔ kagɨ lo tɨ kɨ ɨsɨ-n səde kɨ dɔne taa ɓəy.