Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:40

40Pɨyər adɨ dɨje pətɨ tḛḛi taga, ɓa ɔsɨ məkəsɨne nangɨ əl ta kɨ Luwə, nɨngə tu rɔne kɨ rɔ nɨn tɨ əl ə nə: «Tabɨta ḭ taa.» Lokɨ tḛḛ kəmne oo Pɨyər nɨngə, ndu rɔne, ḭ ɨsɨ taa.