Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 9:43

43Pɨyər ra ndɔ asɨ tatɨ me ɓe tɨ kɨ Jope, me kəy tɨ lə nje kɔr gɨdɨ ngɨrə kɨ tɔe nə Sɨmo̰.