Search form

Ja̰ 1

Jəju e ta kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ

1Lo kɨlə ngɨrə nḛ je tɨ pətɨ, dəw kɨ e ta e no̰o̰ ngata,

Dəw kɨ e ta e naa tɨ kɨ Luwə,

Dəw kɨ e ta e Luwə.

2Lo kɨlə ngɨrə nḛ tɨ, dəw kɨ e ta e naa tɨ kɨ Luwə.

3E ə Luwə un-e ra-n nḛ je pətɨ.

Nḛ kɨ Luwə rae kɨ kanje e goto+ .

4Dəw kɨ e ta ka kɨn ə e nje kadɨ dɨje ɨsi kɨ dɔde taa.

Nɨngə kɨsɨ kɨ dɔ taa kɨ ḭ rɔe tɨ kɨn ə e kunjɨ dɔ dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne.

5Kunjɨ unjɨ dɔ tɨl tɨ,

Nə tɨl uwə kunjɨ ka kɨn kɨ rɔne tɨ al.

6Luwə ulə dəw kare kɨ tɔe nə Ja̰ ade re. 7Re tə nje ma najɨ kadɨ ma najɨ lə kunjɨ, kadɨ dɨje pətɨ adi mede kunjɨ kɨ ta kule. 8Ja̰ e kunjɨ al, nə e nje ma najɨ lə kunjɨ.

9Dəw kɨ e ta kɨn e ə e kunjɨ kɨ rɔjetɨ.

Kunjɨ kɨ rɔjetɨ kɨ re dɔnangɨ tɨ ne,

Unjɨ dɔ dɨje tɨ pətɨ.

10Dəw kɨ e ta e dɔnangɨ tɨ ne.

Nɨngə e ə Luwə un-e ra-n dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne,

Nə dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne gəri-e al.

11Dəw kɨ e ta kɨn re dan dɨje tɨ lie,

Nə dɨje lie uwəi-e kɨ rɔde tɨ al.

12NGa nɨngə, njé kɨ uwəi-e kɨ rɔde tɨ, adɨ e njé kɨ adi-e mede, adɨ-de ta rəbɨ kadɨ təli ngan lə Luwə. 13Təli ngan lə Luwə, kɨ go kojɨ tɨ kɨ məsɨ təkɨ dɨje ɨsɨ ojii-naa kɨn al nɨm, kɨ go ndɨgɨ tɨ lə dəw al nɨm, nə e Luwə wa ə ra adɨ təli ngane je.

14Dəw kɨ e ta, təl darɔ dəw kɨ rɔjetɨ,

Uwə lo kɨsɨ danje tɨ.

Me-majɨ, kɨ nḛ kɨ rɔjetɨ rosɨ mee.

Je j-o tɔɓa lie. E tɔɓa kɨ NGon kɨ kare ba ɨngə kɨ rɔ Bawne tɨ.

15Ja̰ un ndune kɨ taa, ma-n najɨ lie ə nə:

«E ə e dəw kɨ m-əl ta lie kəte m-əl m-ə nə:

“Dəw kɨ re gom tɨ, e kɨ bo dɔm tɨ,

Tadɔ e ɨsɨ kɨ dɔne taa kəte no̰m tɨ.”

16Je pətɨ, j-ɨngə ne majɨ kɨ ḭ rɔe tɨ, kɨ go me-majɨ tɨ lie. Adɨ-je majɨ-kur kɨ ɔsɨ go naa go naa. 17Luwə adɨ-je ndu kun kɨ go rəbɨ lə Mojɨ+ , nə me-majɨ kɨ nḛ kɨ rɔjetɨ rəi kɨ go rəbɨ lə Jəju Kɨrɨsɨ. 18Dəw kɨ oo Luwə goto, nə NGon kɨ kare ba, kɨ e Luwə ə ɨsɨ kadɨ Bawne tɨ, ə ra adɨ jɨ gər-e.»

Ta kɨ Ja̰ Batɨsɨ əl dɔ rɔne tɨ

(Mt 3.1-12; Mk 1.2-8; Lk 3.15-17)

19Lokɨ Jɨpɨ je kɨ Jorijaləm tɨ ɨləi njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ njé je kɨ gɨn kojɨ tɨ lə Ləbi kɨ rɔ Ja̰ tɨ dəji-e ə nə: «Ḭ na ə?» 20Ɓa, Ja̰ əl-de wangɨ kɨ taga, kɨ kanjɨ yətɨ ta ə nə: «Mi Kɨrɨsɨ al.» 21NJé kɨ ɨləi-de ka kɨn təli dəji-de əi nə: «NGa ḭ na dana? Ḭ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Eli a?» ə Ja̰ ɨlə-de tɨ ə nə: «Jagɨ, mi Eli al.» Təli dəji-e ɓəy əi nə: «Ḭ NJe kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ j-ɨsɨ jɨ ngəm-e a?» Ja̰ ə nə: «Jagɨ, mi NJe kəl ta kɨ ta Luwə tɨ al+22Lo kɨn tɨ no̰o̰, əli-e əi nə: «NGa ḭ na dana bangɨ wa əl-je adɨ j-o, tadɔ sɔbɨ kadɨ j-a jɨ təl kɨ ta madɨ kadɨ j-aw-n kɨ rɔ njé je tɨ kɨ uləi-je. Ta ri ə əl dɔ rɔi tɨ ḭ wa ə?» 23No̰o̰ be ngata ə Ja̰ ɨlə-de tɨ ə nə:

«Mi ə mi dəw kɨ ndue ɓa dɨlə lo tɨ ə nə:

“Ɨrai go rəbɨ lə Ɓaɓe adɨ a njururu!”+

Təkɨ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Ejay əl-n.»

24NJé kɨ ɨləi-de ka kɨn əi Parɨsɨ je. 25Ə təli dəji Ja̰ Batɨsɨ ɓəy əi nə: «A kɨn ə re ḭ Kɨrɨsɨ al nɨm, ḭ Eli al nɨm, taa ḭ NJe kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ j-ɨsɨ jɨ ngəm-e kɨn al nɨm tɔ ə, ra ban ə ɨsɨ ɨra dɨje batəm ə?» 26Ə Ja̰ əl-de ə nə: «Mi m-ra dɨje batəm me man tɨ, nə dəw madɨ e mbo̰si tɨ no̰o̰ kɨ ɨgəri-e al. 27E re gom tɨ, nə kɨlə sa kɨ njae tɨ ka mi m-asɨ kadɨ m-tutɨ al.» 28Nḛ je kɨn pətɨ rai nḛ Bətani tɨ, dam ba Jurdḛ tɨ, kɨ Ja̰ ra dɨje batəm tɨ.

Ta kɨ Ja̰ Batɨsɨ əl dɔ Jəju tɨ

29Lo ti dɔ tɨ, Ja̰ oo Jəju kɨ ɨsɨ re kɨ rɔe tɨ nɨngə əl ə nə: «Oi NGon dəgɨ batɨ lə Luwə kɨ nje kɔr majal lə dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɔ. 30E ə e dəw kɨ m-əl ta lie kəte m-əl m-ə nə: “Dəw kɨ re gom tɨ, e kɨ bo dɔm tɨ, tadɔ e ɨsɨ kɨ dɔne taa kəte no̰m tɨ.” 31Mi kɨ dɔm m-gər-e kəte al, nə m-re m-ra dɨje batəm me man tɨ mba kadɨ m-adɨ Isɨrayəl je gəri-e-n.» 32Ja̰ ma najɨ ə nə: «M-o NDɨl Luwə ḭ taa, rɨsɨ tə də dum be re ɨsɨ dɔe tɨ. 33Mi m-gər-e al, nə Luwə kɨ ulə-m adɨ m-re m-ra dɨje batəm me man tɨ ə əl-m ə nə: “Dəw kɨ a o NDɨl ḭ taa rɨsɨ re ɨsɨ dɔe tɨ kɨn ə, a ra dɨje batəm me NDɨl Luwə tɨ.” 34Nɨngə mi, m-o nḛ kɨn kɨ kəm, adɨ m-ma naje təkɨ dəw kɨn e NGon Luwə.» 35Lo ti kɨ go tɨ, Ja̰ təl re loe tɨ ka kɨn ɓəy, əi kɨ njé ndo je ləne joo. 36Be ə, lokɨ Jəju ɨsɨ də, adɨ kəme e kɨ dɔe tɨ oo-e-n, nɨngə əl ə nə: «Oi NGon dəgɨ batɨ lə Luwə.» 37Lokɨ njé ndo je lə Ja̰ oi dɔ ta kɨn nɨngə, uni go Jəju. 38Lokɨ Jəju ɨlə rətɨ nɨngə, oo-de kadɨ ɨsɨ uni goe, ə dəjɨ-de ə nə: «Ə ri ə ɨsɨ sangi ə?» Ə əi je ɨləi-e tɨ əi nə: «Rabi, lokɨ ɨsɨ tɨ e ra be ə?» («Rabi» kɔr me nə: NJe ndo dɨje) 39Jəju əl-de ə nə: «Ɨrəi, ə a oi.» Be ə, awi, oi lokɨ Jəju ɨsɨ tɨ. Ɓa ɨsi, tɔli ta ndɔ ləde rɔe tɨ no̰o̰. Dɔ kadɨ, e kadɨ kɨ sɔ kɨ lo sɔlɔ.

40Andɨre kɨ ngoko̰ Sɨmo̰ Pɨyər e dəw kare dan dɨje tɨ kɨ joo kɨ oi ta ta Ja̰ tɨ ə uni go Jəju. 41Dəw kɨ dɔsa̰y kɨ Andɨre ɨnge, e ngoko̰e Sɨmo̰. Ə əl-e ə nə: «J-ɨngə Məsi.» («Məsi» kɔr me nə «Kɨrɨsɨ, kɨ e dəw kɨ Luwə mbəte.») 42Ɓa, aw kɨ Sɨmo̰ rɔ Jəju tɨ. Ə Jəju go̰ Sɨmo̰ ba nɨngə əl Sɨmo̰ ə nə: «I Sɨmo̰, kɨ ngon lə Jonasɨ. A ɓari-ni Səpasɨ», («Səpasɨ», kɔr me nə «Pɨyər».)

Pɨlɨpɨ əi kɨ Natanɨyəl

43Lo ti kɨ go tɨ, Jəju un ndune kadɨ n-aw dɔnangɨ Galile tɨ. Dɔ rəbɨ tɨ, ɨngə Pɨlɨpɨ, nɨngə əl-e ə nə: «Un gom.» 44Pɨlɨpɨ e dəw kɨ Bətɨsayda tɨ, kɨ e ɓe lə Andɨre əi kɨ Pɨyər. 45Go tɨ, Pɨlɨpɨ aw ɨngə Natanɨyəl, nɨngə əl-e ə nə: «J-ɨngə dəw kɨ Mojɨ əl ta lie me ndu kun tɨ, taa njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ ka əli ta lie tɔ ka kɨn. E Jəju kɨ ngon lə Jɨsəpɨ kɨ Najarətɨ tɨ.» 46Ə Natanɨyəl əl-e ə nə: «Ɓe kɨ Najarətɨ kam kadɨ nḛ kɨ majɨ a tḛḛ tɨ tɔ ma?» Ə Pɨlɨpɨ əl-e ə nə: «Ɨre o.» 47Lokɨ Jəju oo Natanɨyəl ɨsɨ re kɨ rɔe tɨ, əl ta dɔe tɨ ə nə: «Oi Isɨrayəl kɨ rɔjetɨ, kɨ dəw asɨ kɨngə nḛ kɨ majal rɔe tɨ al.» 48Lo kɨn tɨ no̰o̰, Natanɨyəl dəjɨ Jəju ə nə: «Ɨra ban ə ɨgər-m ə?» Ə Jəju əl-e ə nə: «Kəte ɓəy taa kadɨ Pɨlɨpɨ ɓari, lokɨ ɨsɨ gɨn kagɨ mbay-kote tɨ kɨn m-o-i.» 49NGata ə Natanɨyəl əl Jəju ə nə: «NJe ndo dɨje, ḭ NGon lə Luwə, ḭ ngar lə Isɨrayəl je.» 50Jəju ɨle tɨ ə nə: «MBata kəl kɨ m-əli m-ə nə m-o-i gɨn kagɨ mbay-kote tɨ kɨn ə adɨ-m mei, nə a o nḛ je kɨ ətɨ ɓəl ɨtə e kɨn ɓəy.» 51Taa Jəju təl ɨlə dɔ ta tɨ kɨn ɓəy ə nə: «Təkɨ rɔjetɨ, m-əl səsi, a oi dɔra̰ tḛḛ tane, nɨngə malayka je lə Luwə a awi kɨ taa je, təli kɨ nangɨ je dɔm tɨ mi NGon dəw.»