Search form

Ja̰ 1:1

Jəju e ta kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ

1Lo kɨlə ngɨrə nḛ je tɨ pətɨ, dəw kɨ e ta e no̰o̰ ngata,

Dəw kɨ e ta e naa tɨ kɨ Luwə,

Dəw kɨ e ta e Luwə.