Search form

Ja̰ 1:10

10Dəw kɨ e ta e dɔnangɨ tɨ ne.

Nɨngə e ə Luwə un-e ra-n dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne,

Nə dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne gəri-e al.