Search form

Ja̰ 1:15

15Ja̰ un ndune kɨ taa, ma-n najɨ lie ə nə:

«E ə e dəw kɨ m-əl ta lie kəte m-əl m-ə nə:

“Dəw kɨ re gom tɨ, e kɨ bo dɔm tɨ,

Tadɔ e ɨsɨ kɨ dɔne taa kəte no̰m tɨ.”