Search form

Ja̰ 1:19

Ta kɨ Ja̰ Batɨsɨ əl dɔ rɔne tɨ

(Mt 3.1-12; Mk 1.2-8; Lk 3.15-17)

19Lokɨ Jɨpɨ je kɨ Jorijaləm tɨ ɨləi njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ njé je kɨ gɨn kojɨ tɨ lə Ləbi kɨ rɔ Ja̰ tɨ dəji-e ə nə: «Ḭ na ə?»