Search form

Ja̰ 1:22

22Lo kɨn tɨ no̰o̰, əli-e əi nə: «NGa ḭ na dana bangɨ wa əl-je adɨ j-o, tadɔ sɔbɨ kadɨ j-a jɨ təl kɨ ta madɨ kadɨ j-aw-n kɨ rɔ njé je tɨ kɨ uləi-je. Ta ri ə əl dɔ rɔi tɨ ḭ wa ə?»