Search form

Ja̰ 1:29

Ta kɨ Ja̰ Batɨsɨ əl dɔ Jəju tɨ

29Lo ti dɔ tɨ, Ja̰ oo Jəju kɨ ɨsɨ re kɨ rɔe tɨ nɨngə əl ə nə: «Oi NGon dəgɨ batɨ lə Luwə kɨ nje kɔr majal lə dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɔ.