Search form

Ja̰ 1:33

33Mi m-gər-e al, nə Luwə kɨ ulə-m adɨ m-re m-ra dɨje batəm me man tɨ ə əl-m ə nə: “Dəw kɨ a o NDɨl ḭ taa rɨsɨ re ɨsɨ dɔe tɨ kɨn ə, a ra dɨje batəm me NDɨl Luwə tɨ.”