Search form

Ja̰ 1:48

48Lo kɨn tɨ no̰o̰, Natanɨyəl dəjɨ Jəju ə nə: «Ɨra ban ə ɨgər-m ə?» Ə Jəju əl-e ə nə: «Kəte ɓəy taa kadɨ Pɨlɨpɨ ɓari, lokɨ ɨsɨ gɨn kagɨ mbay-kote tɨ kɨn m-o-i.»