Search form

Ja̰ 10

Kujɨ ta kɨ dɔ ɓa batɨ je tɨ

1Jəju əl ə nə: «Təkɨ rɔjetɨ adɨ m-əl səsi. Kɨn ə re dəw madɨ ur go batɨ je tɨ kɨ ta kəy al, nə ḭ bal kɨ dɔ bɔr kɨ rəbɨ kɨ rangɨ ɓa, dəwe kɨn e nje ɓogɨ, e baw kaya. 2Nə dəw kɨ ur kəy go batɨ je tɨ kɨ ta kəy, e ə e ɓa batɨ je. 3NJe ngəm ta kəy batɨ je tḛḛ ta kəy ade, ɓa batɨ je oi dɔ ndue. Nɨngə ɓar batɨ je ləne kare kare kɨ tɔde, tḛḛ səde taga. 4Lokɨ tḛḛ kɨ batɨ je ləne pətɨ taga nɨngə, ɔtɨ njɨyə no̰de tɨ, ɓa batɨ je uni goe, tadɔ gəri ndue. 5Batɨ je a uni go dəw kɨ rangɨ al. Re oi dəw kɨ rangɨ ɓa, a a̰yḭ-naa sa̰y kɔ kade tɨ, tadɔ gəri ndu dɨje kɨ rangɨ al.» 6Jəju əl-de kujɨ ta kɨn, nə dɨje gəri nḛ kɨ əl-de ta dɔ tɨ kɨn al. 7Ə təl əl-de ɓəy ə nə: «Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, mi ta kəy batɨ je. 8Dɨje pətɨ kɨ rəi no̰m tɨ, əi njé ɓogɨ je, kɨ baw kaya je, adɨ batɨ je oi ta ləde al+ . 9Mi ta kəy, re dəw ur kəy kɨ rəbɨ kɨ rɔm tɨ ɓa, dəwe a ɨngə kajɨ. A ur kəy nɨm, a tḛḛ nɨm, taa a ɨngə nḛ kusone nɨm tɔ. 10NJe ɓogɨ re ɓa, re mba ɓogɨ, re mba tɔl nḛ, ə re mba tujɨ nḛ tɔ par. Nə mi, m-re mba kadɨ dɨje ɨsi kɨ dɔde taa. Nɨngə kadɨ e kɨsɨ kɨ dɔ taa kɨ maje aw kɨ kəte kəte.»

11«Mi ɓa batɨ je kɨ m-ul batɨ je majɨ. Dəw kɨ ul batɨ je majɨ, adɨ rɔne mbata batɨ je ləne. 12Nə dəw kɨ e nje ngəm batɨ je mba kɨngə la par ɓɨ e ɓade al, lokɨ oo jagɨm ɨsɨ re kɨ dɔ batɨ je ɓa, ɨyə̰ batɨ je ə a̰y, adɨ jagɨm re uwə-de je, sane-de je. 13NJe ngəm batɨ je mbata kɨngə-n la kɨn a̰y, tadɔ nḛ lie e la par ə ɨsɨ sangɨ, adɨ oo lo kadɨ ɨndə rɔne ko̰ tɨ mbata lə batɨ je al. Mi, mi ɓa batɨ je kɨ m-ɨndə kəmm go batɨ je tɨ majɨ. 14M-gər batɨ je ləm, ə batɨ je ləm gəri mi tɔ. 15Gəri mi təkɨ Bai gər-m ə mi m-gər-n Bai kɨn be tɔ. Be ə, m-adɨ rɔm mbata batɨ je ləm. 16M-aw kɨ batɨ je kɨ rangɨ no̰o̰ ɓəy kɨ əi me kəy tɨ ne al. Əi je ka, sɔbɨ kadɨ m-re səde me kəy tɨ tɔ. A oi ndum ɓa, a təli nḛ kul je kɨ kare ba gɨn ɓa de tɨ kɨ kare ba. 17Bai ndɨgɨ-m, mbata m-ɨlə rɔm kɔ kadɨ tə m-təl m-ɨngə kɨngə kɨ rangɨ. 18Dəw kɨ a ɨndə tɔgɨ dɔm tɨ kadɨ m-ɨlə rɔm kɔ goto. E mi wa ə m-adɨ kɨ me ndɨgɨ ləm. M-aw kɨ tɔgɨ kadɨ m-adɨ-n nɨm, kadɨ m-taa-n nɨm. E kɨn ə e ndu kɨ m-gər kɨ rɔ Bai tɨ.» 19Ta lə Jəju kɨn təl re kɨ gangɨ-naa kɨ rangɨ dan Jɨpɨ je tɨ ɓəy. 20NGay je dande tɨ əli əi nə: «NDɨl kɨ majal ɨsɨ mee tɨ, dɔe a dana al, ə ra ban ə ɨsɨ oi ta lie ə?» 21Ə njé kɨ nungɨ əli əi nə: «Dəw kɨ ndɨl kɨ majal ɨsɨ mee tɨ əl ta be al. Dəw kɨ ndɨl kɨ majal ɨsɨ mee tɨ asɨ kadɨ a tḛḛ kəm njé kəm tɔ je al.»

Jɨpɨ je mbati koo mbide tɨ təkɨ Jəju e NGon Luwə

22Dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, Jɨpɨ je ɨsɨ rai nay tɔr ndu dɔ kəy tɨ lə Luwə Jorijaləm tɨ. E dɔ kagɨ lo kul tɨ. 23Jəju ɨlə lo aw je təl je gɨn pal tɨ lə Salomo̰, natɨ kəy tɨ lə Luwə. 24Jɨpɨ je ɨləi-naa gəi gɨde, nɨngə əli-e əi nə: «Kadɨ ban tɨ ə a əl-je ta kɨ kadɨ meje osɨ nangɨ ə? Kɨn ə re ḭ Kɨrɨsɨ kɨ Luwə mbəte ə, əl-je wangɨ adɨ j-o.» 25Jəju əl-de ə nə: «Ta kɨn m-əl səsi kəte ngata, nə ɨmbati kadɨ ɨtaai ta ləm. Nḛ je kɨ m-ɨsɨ m-ra-de me tɔ Bai tɨ kɨn mai najɨ dɔm tɨ. 26Nə səi, ɨmbati kadi mi mesi, tadɔ səi dan batɨ je tɨ ləm al. 27Batɨ je ləm oi ndum, m-gər-de, nɨngə əi je uni gom tɔ. 28M-adɨ-de kajɨ kɨ to bɨtɨ kɨ no̰ tɨ, ɓɨ tade a tḭ al. Taa dəw kɨ kadɨ ɨndə tɔgɨne taa-n-de jim tɨ ka goto tɔ. 29Bai kɨ nje kadɨ-m-de aw kɨ tɔgɨ dɔ dɨje tɨ pətɨ, adɨ dəw madɨ kɨ asɨ kadɨ ɨndə tɔgɨ taa-n-de ji Bai tɨ goto. 30Je kɨ Bai je dɨje kɨ kare ba.» 31Lo kɨn tɨ, Jɨpɨ je təli kəi mbal ɓəy kadɨ n-tɨləi Jəju n-tɔli-e. 32Ə Jəju əl-de ə nə: «M-ra nḛ je kɨ majɨ majɨ ngay ta kəmsi tɨ kɨ tɔgɨ kɨ ḭ rɔ Bai tɨ, nga e kɨ ra ə ɨgei kadɨ ɨtɨləi mi kɨ mbal ɨtɔli mi kɨ mbae ə?» 33Ə Jɨpɨ je əli-e əi nə: «E mbata nḛ majɨ kɨ ɨra ə jɨ ge kadɨ jɨ tɨləi kɨ mbal jɨ tɔli al, nə e kɨ mbata ta kɨ mal. Tadɔ ḭ kɨ ḭ dəw kare par əl ə nə ḭ Luwə+34Jəju əl-de ə nə: «Luwə əl me ndu kun tɨ ləsi ə nə: “Mi m-əl səsi, səi luwə je+ ”. 35Dɨje kɨ Luwə əl-de ta ləne ə Luwə ɓar-de luwə je kɨn. Nɨngə ɨgəri majɨ kadɨ dəw asɨ tɔgɨ bujɨ ta lə Luwə al. 36Mi, e Luwə ə mbətɨ-m, ulə-m dɔnangɨ tɨ, ə m-əl-n m-ə nə mi NGon Luwə, nɨngə səi əli əi nə se mi na ə m-əl m-ə nə mi NGon Luwə wa ɓa, mi nje kəl ta kɨ mal dɔ tɔ Luwə tɨ, kɨn e mba ri ə? 37Kɨn ə re m-ra kɨlə lə Bai al nɨngə tə adi mi mesi al! 38A kɨn ə re m-ɨsɨ m-ra kɨlə lə Bai nɨngə, re adi mi mesi al ka, adi mesi kɨlə je kɨ m-ra-de ka kɨn ndə̰y taa. Adi mesi kadɨ ɨgəri təkɨ Bai ɨsɨ mem tɨ, ə mi m-ɨsɨ me Bai tɨ tɔ.» 39Lo kɨn tɨ, sangi rəbɨ nja kare ɓəy kadɨ n-uwəi Jəju, nə tḛḛ mbo̰de tɨ aw.

40Jəju təl aw gɨdɨ ba Jurdḛ tɨ, lo tɨ kɨ kəte Ja̰ ra dɨje batəm tɨ. Jəju aw ɨsɨ loe tɨ kɨn no̰o̰. 41Dɨje ngay awi rɔe tɨ, nɨngə əli-naa əi nə: «Ja̰ ra nḛ madɨ kare kɨ ətɨ ɓəl al, nə nḛ je pətɨ kɨ əl ɔjɨ-n dɔ dɨngəm kɨn e nḛ je kɨ rɔjetɨ.» 42Loe tɨ kɨn no̰o̰, dɨje ngay adi mede Jəju.