Search form

Ja̰ 10:10

10NJe ɓogɨ re ɓa, re mba ɓogɨ, re mba tɔl nḛ, ə re mba tujɨ nḛ tɔ par. Nə mi, m-re mba kadɨ dɨje ɨsi kɨ dɔde taa. Nɨngə kadɨ e kɨsɨ kɨ dɔ taa kɨ maje aw kɨ kəte kəte.»